“ร้อยรวมใจบัวชมพู น้อมเชิดชูสู่บัวบาน” ประจำปี ๒๕๖๕ มอบแด่ คุณครูผู้เกษียณอายุราชการ 2565 ครูอุบลรัตน์ พงศาปาน ครูศุภวรรณ วงษ์ภูงา