โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ร่วมกับ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว ดำเนินการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ เข็มที่ 2 สำหรับนักเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว และโรงเรียนในเขต อ.เมืองสระแก้ว (ช่วงอายุ 5-11 ปี) จำนวน 823 คน

Please follow and li

Read more

โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อขอความเห็นชอบ ขับเคลื่อนโครงการ ตลอดจนการดำเนินงานพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน

Please follow and li

Read more

นายสนั่น มณีสิงห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว และครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 แจกระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่จบการศึกษาประจำปีการศึกษา 2564 จำนวน 355 คน

Please follow and li

Read more

นายสนั่น มณีสิงห์ ประธานกลุ่มเครือข่ายสระแก้ว พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษาในเครือข่ายรับการประเมินผลการปฏิบัติงาน จากคณะกรรมการระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1

Please follow and li

Read more

มอบเกียรติบัตรให้นักเรียนที่มุ่งมั่นในการทำกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ รางวัลแกนนำคาร์บอนต่ำ รางวัลทางด้านศิลปะ นักเรียนธนาคารโรงเรียน และรางวัลเด็กดี ศรีสระแก้ว ประจำปี 2564

Please follow and li

Read more

โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้วร่วมกับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว ดำเนินการฉีดวัคซีนไฟเซอร์เข็มที่ 1 สำหรับนักเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ที่มีช่วงอายุ 5-11 ปี

Please follow and li

Read more