คุณครูทัศนีย์ วงษ์พานิช ข้าราชการบำนาญ เจ้าของบริษัทสระแก้ว เครน 1995 จำกัด มอบเงินสนับสนุนการศึกษา จำนวน 7,000 บาท ให้แก่โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว

คุณครูทัศนีย์ วงษ์พา

Read more

ประกาศโรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว เรื่อง การเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้วในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID19)

ประกาศโรงเรียนอนุบาล

Read more

ต้อนรับและรับการประเมินจากโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว โดยกลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพและฟื้นฟู ออกติดตามเตรียมความพร้อม ก่อนเปิดภาคเรียน

วันที่ 26 มิถุนายน 2

Read more