โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้วร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว จัดกิจกรรมตามโครงการตรวจคัดกรองเชิงรุก

Please follow and li

Read more

โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ได้เปิดการจัดการเรียนการสอนที่โรงเรียน (On site)ในทุกระดับชั้น โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี จากผู้ปกครอง และชุมชน

Please follow and li

Read more

ประกาศโรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว เรื่อง การเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 3)

Please follow and li

Read more