ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การสอบคัดเลือกและมีสิทธิเข้าสัมภาษณ์เพื่อยืนยันสิทธิ์การเข้าเรียนชั้น อ.2 โครงการห้องเรียนพิเศษด้านภาษา(ภาษาอังกฤษ) ปีการศึกษา2566

Please follow and li

Read more

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินพัฒนาการเพื่อเป็นนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่2 โครงการห้องเรียนพิเศษด้านภาษา(ภาษาอังกฤษ) ปีการศึกษา 2566

Please follow and li

Read more

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อคัดเลือกเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1 โครงการห้องเรียนพิเศษด้านภาษา(ภาษาอังกฤษ) ปีการศึกษา 2566

Please follow and li

Read more