โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ร่วมกับศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 32 สระแก้ว และ กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) สำรวจลูกน้ำยุงลาย และช่วยกันทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย

โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ร่วมกับ ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 32 สระแก้ว และ กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ร่วมรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ สำรวจลูกน้ำยุงลาย และช่วยกันทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย เพื่อลดการระบาด ของโรคไข้เลือดออก Please follow and like us:0

Read more

มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนทุนเสมอภาคภายใต้สถานการณ์การระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVIC – 19)

วันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 นายประสาร พรหมณา ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนทุนเสมอภาคภายใต้สถานการณ์การระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVIC – 19) Please follow and like us:0

Read more

โครงการยุวทูตจิตเอื้อเฟื้อ อาสาแบ่งปัน ช่วยผ่านพ้นภัยโควิด 19

ระหว่างวันที่ 21- 22 พฤษภาคม 2563 มูลนิธิยุวทูตความดี กระทรวงการต่างประเทศ ร่วมกับ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว นำโดย นายประสาร พรหมณา ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมคณะครูเป็นตัวแทน ส่งมอบ “ถุงวิชา” บรรจุสื่อสาระความรู้ใน 5 วิชาหลัก (คณิตศาสตร์

Read more

ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียน เพื่อติดตาม ช่วยเหลือ ให้คำแนะนำและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยี การศึกษาทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

นายประสาร พรหมณา ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว พร้อมด้วย คณะครูโรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ได้ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียน เพื่อติดตาม ช่วยเหลือ ให้คำแนะนำและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยี การศึกษาทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจำปีการศึกษา 2563 ให้กับนักเรียนและผู้ปกครอง   Please follow and

Read more

การเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

นายประสาร พรหมณา ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว และคณะครูโรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ได้ให้การต้อนรับ นางนงนุช สมมิตร, นางสาวกรองทอง วันสวัสดิ์ และนางสาวสุกัญญา สุวรรณทาน ศึกษานิเทศก์ สพป.สระแก้ว เขต 1 คณะกรรมการนิเทศ กำกับ ติดตามและรายงานผล การเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

Read more

เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2563

นายประสาร พรหมณา ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว มีนโยบายการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2563 มีปรับพื้นที่ ต่อเติมอาคารเรียน เพิ่มพื้นที่สำหรับจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสำหรับสายชั้นปฐมวัย ซึ่งการจัดสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษาปฐมวัยมีความสําคัญต่อการพัฒนาและการเรียนรู้ของเด็ก “มั่นใจคุณภาพ มั่นใจโรงเรียนอนุบาลวันสระแก้ว” Please follow and like us:0

Read more

ยกระดับมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

เพื่อเป็นการยกระดับมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) นายประสาร พรหมณา ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว คณะครู และนักเรียนร่วมกิจกรรม Big cleaning Day มีกิจกรรมฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ กิจกรรมทำความสะอาดภายในห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียน และอาคารประกอบ เพราะห่วงใยสุขภาพอนามัยของนักเรียน, คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนผู้มาติดต่อราชการ Please

Read more

ติดตามผลการดำเนินงานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย

นายประสาร พรหมณา ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ให้การต้อนรับ ดร.สมปรารถนา วงศ์บุญหนัก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา, คณะอาจารย์จาก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และ นางสีไพล พรหมศิริเดช ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ในการติดตามผลการดำเนินงานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย เรื่องการจัดทำโครงงาน ซึ่งคณะติดตามผลการดำเนินงานได้ให้ข้อชี้แนะและกล่าวชื่นชมการดำเนินกิจกรรม

Read more