โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้วร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว จัดกิจกรรมตามโครงการตรวจคัดกรองเชิงรุก

Please follow and li

Read more

โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ได้เปิดการจัดการเรียนการสอนที่โรงเรียน (On site)ในทุกระดับชั้น โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี จากผู้ปกครอง และชุมชน

Please follow and li

Read more