คุณครูทัศนีย์ วงษ์พานิช ข้าราชการบำนาญ เจ้าของบริษัทสระแก้ว เครน 1995 จำกัด มอบเงินสนับสนุนการศึกษา จำนวน 7,000 บาท ให้แก่โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว

คุณครูทัศนีย์ วงษ์พา

Read more

ต้อนรับและรับการประเมินจากโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว โดยกลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพและฟื้นฟู ออกติดตามเตรียมความพร้อม ก่อนเปิดภาคเรียน

วันที่ 26 มิถุนายน 2

Read more

ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ลงมือสร้างและจัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันไวรัสให้กับนักเรียน เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1/2563

นายประสาร พรหมณา ผู้

Read more

ต้อนรับคณะกรรมการติดตามการดำเนินงาน การจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีทางไกลในสถานการณ์ภารแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

นายประสาร พรหมณา ผู้

Read more