ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

วันที่ 24 ธันวาคม 2561 โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้วดำเนินการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโดยมีนายวิวัฒน์ ลีลาลลิตเลิศ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานการประชุม ณ ห้องเกียรติยศ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว เพื่อรายงานผลการดำเนินการจัดการศึกษาในภาคเรียนที่ผ่านมา และขอความเห็นชอบในการดำเนินโครงการ กิจกรรม การเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ เพื่อให้การจัดการศึกษาของโรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้วดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย โดยได้รับความร่วมมือจากคณะกรรมการทุกท่านเป็นอย่างดี ทางโรงเรียนต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่ง

 

Please follow and like us:
0