มอบเกียรติบัตรความสามารถด้านการอ่านป.1 และข้อสอบมาตรฐานกลาง ป.2

นายประสาร พรหมณา ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู นักเรียนโรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ร่วมกันชื่นชมและมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่ได้สามารถทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในการสอบ ข้อสอบมาตรฐานกลาง
นายประสาร พรหมณาได้กล่าวชื่นชมนักเรียนที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจเรียน ตั้งใจทำข้อสอบและขอขอบคุณครูทุกท่านที่ช่วยกันพัฒนาความสามารถของนักเรียน ทั้งนี้โรงเรียนมีนโยบายส่งเสริมคนดี คนเก่ง ที่มีความสามารถ

ระดับ ชั้น ป.1 การประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน ได้แก่
เด็กหญิงนภัสสร ฉลาดดี
เด็กหญิงวิชยา จันทร์ศร
เด็กหญิงเขมิกา บุญพงศ์ไพศาล
เด็กชายชยางกูร ทนเสถียร
เด็กชายณัฐพงศ์ อ่อนทรง
เด็กชายลภณวิช เจริญยิ่ง
เด็กหญิงเบญญาภา พิพัฒน์เมธากุล
เด็กชายกฤติพงศ์ เปลี่ยนศรี
เด็กหญิงจิราภัค ทองคำ
เด็กชายกฤตภัค พุดจันทึก

ระดับชั้น ป.2 ทดสอบ 4วิชา มี ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
ได้แก่
เด็กหญิงปภาวรินท์ หอมไสย
เด็กชายอดิเทพ ไชจำ
เด็กชายเลปกร ลูมเมอร์
เด็กชายรัตนะ รี
เด็กชายรัฐศาสตร์ ทรัพย์เงินยวง
เด็กชายอมรเทพ ปีกลาง
เด็กหญิงณัฐนิชา งามศัพท์
เด็กหญิงทัศน์วรรณ รักษาทรัพย์
เด็กหญิงเบญญาภา อาศัยผล
เด็กชายภาคภูมิ ร่วมธรรม

Please follow and like us:
0