ประชุมรับมอบนโยบายการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาของข้าราชการครู

11 กรกฎาคม 2562 ดร.กาญจนา เปรมภิรักษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมรับมอบนโยบายการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในการนี้ นายประสาร พรหมณา ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว เป็นผู้กล่าวรายงานต่อท่านประธาน และนำคณะครูเข้าร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพียง นายประสาร พรหมณา ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ประธานศูนย์เครือข่ายระดับอำเภอเมือง ได้จัดประชุมรับมอบนโยบายการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก ท่าน ดร.กาญจนา เปรมภิรักษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ให้เกียรติเป็นประธานและบรรยายพิเศษพร้อมมอบนโยบาย 3 ข้อ

1.อ่านเขียนต้องได้

2.ภาษาอังกฤษต้องดี

3. ict ต้องเหนือชั้น

นายเรือง จันทพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ให้เกียรติบรรยายเรื่อง Big Data กับ Thailand 4.0 นายกฤษณ สุนทรกิจพาณิชย์ ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสระแก้ว จำกัด พบปะสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสระแก้ว และนายศักดิ์ชัย บรรณสาร สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดสระแก้ว ได้ชี้แจงสิทธิประโยชน์ของสมาชิก ชพค./สพส. การจัดประชุมครั้งนี้มีประธานเครือข่าย ผู้บริหาร คณะครูทุกโรงเรียนเข้าร่วมประชุมณ หอประชุมรวมใจภักดิ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1

Please follow and like us:
0