กิจกรรมให้ความรู้เรื่องเพศศึกษารอบด้าน และการตรวจสุขภาพด้วยตนเอง

วันศุกร์ ที่ 16 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 น. โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว กลุ่มงานเวชกรรมสังคม ได้จัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องเพศศึกษารอบด้าน และการตรวจสุขภาพด้วยตนเอง ในนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ 6 ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนมีความรู้เรื่องเพศศึกษารอบด้าน ตลอดจนการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเมื่อเกิดปัญหาของคนวัยรุ่น และสามารถให้คำแนะนำแก่เดื่อนที่มีปัญหาได้

Please follow and like us:
0