มอบปลอกแขนมนุษย์ไฟฟ้า ให้นักรียนจิตอาสา ดูแลการเปิด -ปิด น้ำและไฟฟ้าของโรงเรียน

วันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2562 นายประสาร พรหมณา ผู้อำนวยการโรงเรียน
อนุบาลวัดสระแก้ว พร้อมคณะครู มอบปลอกแขนมนุษย์ไฟฟ้า ให้นักรียนจิตอาสา ดูแลการเปิด -ปิด น้ำและไฟฟ้าของโรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้วตั้งแต่ชั้นอนุบาล-ป.6 และหัวหน้าสายชั้นทุกสายชั้น โดยการดูแลของคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ทุกท่าน ท่านผู้อำนวยได้ให้โอวาทให้แก่นักเรียนที่เป็นมนุษย์ไฟฟ้า ว่า“การใช้พลังงานอย่างประหยัดและคุ้มค่า” โดยการสร้างค่านิยมและจิตใต้สำนึกการใช้พลังงาน ด้วยการจัดกิจกรรมด้านการอนุรักษ์พลังงานง่ายๆ ที่ทำได้จริงและเห็นผลชัดเจน เพื่อให้เกิดความตระหนักถึงความสำคัญของการใช้พลังงานและช่วยกระตุ้นให้บุคลากรขององค์กร ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการใช้พลังงานและอาสาเข้ามามีส่วนร่วมช่วยอนุรักษ์พลังงานของอาคารมากขึ้น ซึ่งมนุษย์ไฟฟ้าจะเป็นตัวแทนของนักเรียนจะมีปลอกแขนสีเขียวเป็นสัญลักษณ์และช่วยกันขับเคลื่อนการใช้พลังงานไฟฟ้า ของโรงเรียน ให้ใช้พลังงานอย่างประหยัดและคุ้มค่าต่อไป

Please follow and like us:
0