a homescontents

รณรงค์ให้วัคซีนป้องกันโรคหัดในกลุ่มเด็กอายุ 1-12 ปี

โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว โดยนายประสาร พรหมณา ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ร่วมกับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว ดำเนินโครงการรณรงค์ให้วัคซีนป้องกันโรคหัดในกลุ่มเด็กอายุ 1-12 ปี เพื่อยกระดับภูมิคุ้มกันในเด็กให้มากขึ้นและสร้างความตระหนักเรื่องภูมิคุ้มกันโดยวัคซีนแก่ผู้ปกครองและผู้ที่เกี่ยวข้อง เป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับเด็กให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ ที่มีสุขภาพดีในอนาคต ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว

Please follow and like us:
0