ค่ายเสริมสร้างทักษะชีวิต ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

นายประสาร พรหมณา ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว มอบหมายให้ นายธรรมนูญ ขอพึ่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนฯ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “ค่ายเสริมสร้างทักษะชีวิต ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2562” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12-13 ธันวาคม 2562 ณ อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว มีวิทยากรผู้ให้ความรู้ จำนวน 25 คน นักเรียนเข้าร่วมทั้งสิ้น จำนวน 331 คน โดยมีนางบุษราภรณ์ ชื่นชม รองผู้นวยการโรงเรียนฯ และหัวหน้าโครงการเป็นผู้กล่าววัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรม ซึ่งกิจกรรมที่จัดขึ้นในครั้งนี้ ได้ออกแบบมาเพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียนเกิดความตระหนักรู้ เห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น การคิดวิเคราะห์กระบวนการตัดสินใจและแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ การจัดการกับอารมณ์ ความเครียดและการสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่น ซึ่งเป็นองค์ประกอบของทักษะชีวิตที่จะช่วยให้เด็กและเยาวชนมีพื้นฐานด้านอุปนิสัยที่ดี สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ดีและมีความสุข โดยมุ่งเน้นให้นักเรียนได้มีโอกาสลงมือปฏิบัติจริง ได้ลงมือกระทำมากกว่าการฟังเพียงอย่างเดียว นักเรียนได้เกิดการเรียนรู้จากการอ่าน เขียน การโต้ตอบ อภิปรายและการวิเคราะห์ปัญหาร่วมกันเป็นกลุ่ม รวมทั้งได้สะท้อนความรู้สึกนึกคิดมุมมองเชื่อมโยงสู่วิถีชีวิตของตนเอง โดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาเป็นแนวทางในการปฏิบัติ

Please follow and like us:
0