ชมสุริยุปราคา

26 ธันวาคม 2562 โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้วร่วมกับศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว จัดอุปกรณ์ในการชมสุริยุปราคา เพื่อสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ดาราศาสตร์ให้เกิดขึ้นในโรงเรียน

Please follow and like us:
0