ร่วมกิจกรรมวันครู ประจำปี 2563

16 มกราคม 2563 นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในพิธีทางศาสนาและทำบุญตักบาตรเนื่องในวันครู ประจำปี 2563 แด่พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป โดยมีนายไสว สารีบท ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว ดร.กาญจนา เปรมภิรักษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 และ นายประสาร พรหมณา ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว นำคณะครูเข้าร่วมในพิธี ในการนี้ ท่านผู้ว่าฯ ได้อ่านสารจาก พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มอบคำขวัญเนื่องในโอกาสวันครู ซึ่งตรงกับวันที่ 16 มกราคม 2563 โดยคำขวัญวันครูประจำปี 2563 คือ “ครูไทย รักศิษย์ คิดพัฒนา” ให้ครูได้ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ในการเป็นต้นแบบที่ดีให้แก่ศิษย์ ตลอดจนมีความมั่งมุั่นในการพัฒนาตนเองให้มีศักยภาพและสามารถปรับตัวให้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก ณ หอประชุมรวมใจภักดิ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1
ในช่วงบ่าย ครูอำเภอเมืองสระแก้ว ร่วมแข่งขันกีฬาวันครู ปี 2563 เพื่อส่งเสริมให้ครูได้มีโอกาสเล่นกีฬา รู้จักน้ำใจนักกีฬา สามารถเสริมสร้างและพัฒนาทัศนคติครูไปสู่กิจกรรมที่พึงประสงค์และเกิดความสามัคคีในหมู่คณะ โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และคณะนักกีฬาจากอำเภอเมืองสระแก้ว ร่วมแข่งขันและร่วมเชียร์ กีฬาประเภทต่าง ๆ ประกอบด้วย เปตองสัมพันธ์ วอลเล่ย์บอลสัมพันธ์ และฟุตบอลสัมพันธ์ ณ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว

Please follow and like us:
0