กิจกรรมปฏิบัติธรรม (ธรรมจาริณี) ปีการศึกษา 2562 เฉลิมพระเกียรติฯ

นายประสาร พรหมณา ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้วเป็นประธานในพิธี ได้ให้โอวาทและกล่าวเปิดงานกิจกรรมปฏิบัติธรรม (ธรรมจาริณี) ปีการศึกษา 2562 เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ด้วยโรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ได้ตระหนักในการปลูกฝังคุณธรรมให้รู้เท่าทันกับโลกปัจจุบัน โดยการใช้กิจกรรมทางพระพุทธศาสนาและกิจกรรมวิชาการต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ในการดำรงชีวิต และเป็นการเสริมสร้างพื้นฐานจิตใจของนักเรียนให้มีความสำนึกในคุณธรรมและความซื่อสัตย์ และมีความรอบรู้ที่เหมาะสมในการดำเนินชีวิตด้วยความ อดทน พากเพียรมีสติปัญญา โดยมีนักเรียนหญิง ระดับชั้น ป.5 ของโรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ระหว่างวันที่ 15-17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 ณ อาคารปฏิบัติธรรม โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว

Please follow and like us:
0