ประกาศโรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว เรื่อง เลื่อนการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา 2563

ประกาศโรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
เรื่อง เลื่อนการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา 2563

ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศให้สถานศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ เลื่อนการเปิดภาคเรียนที่ 1
ปีกาศึกษา 2563  เพื่อความปลอดภัยและช่วยป้องกันการแพร่ระบาดของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
จากเดิมเปิดภาคเรียน วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เป็นวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้วจึงขอเลื่อการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา 2563 จากเดิมวันที่ 9-10 พฤษภาคม พ.ศ.2563 ไปจนกว่า
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จะคลี่คลาย หากมีกำหนดการที่ชัดเจน ทางโรงเรียนจะแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกันอีกครั้งหนึ่ง

Please follow and like us:
0