นำเสนอข้อมูลการเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

นายประสาร พรหมณา ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว พร้อมคณะครูให้การต้อนรับ และนำเสนอข้อมูลการเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) แก่
นางลาวัณย์ ตรีเนตร ที่ปรึกษา สพฐ.
นางวรรณา ช่องดารากุล ผู้เชี่ยวชาญ สพฐ.
นางเกษรินทร์ วิริยะอาภรณ์ ผู้อำนวยการกลุ่มติดตามฯ ภาคตะวันออก สตผ.
นางสาวสุวิมล อินทปันตี ศึกษานิเทศก์ สพฐ.
ซึ่งเป็น คณะผู้ตรวจราชการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยได้รับเกียรติจาก นายเรือง จันทพันธ์ , นายภาณุวัฒน์ คุณเวียน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 พร้อมด้วย ผู้บริหารสถานศึกษาและ ศึกษานิเทศก์ ให้การต้อนรับ และร่วมลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียนเพื่อเก็บข้อมูล ที่เป็นประโยชน์ในการวางแผนการจัดการเรียนการสอนต่อไป

Please follow and like us:
0