โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ร่วมกับศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 32 สระแก้ว และ กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) สำรวจลูกน้ำยุงลาย และช่วยกันทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย

โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ร่วมกับ ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 32 สระแก้ว
และ กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ร่วมรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ สำรวจลูกน้ำยุงลาย และช่วยกันทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย เพื่อลดการระบาด
ของโรคไข้เลือดออก

Please follow and like us:
0