โครงการยุวทูตจิตเอื้อเฟื้อ อาสาแบ่งปัน ช่วยผ่านพ้นภัยโควิด 19

ระหว่างวันที่ 21- 22 พฤษภาคม 2563 มูลนิธิยุวทูตความดี กระทรวงการต่างประเทศ ร่วมกับ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว นำโดย นายประสาร พรหมณา ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมคณะครูเป็นตัวแทน ส่งมอบ “ถุงวิชา” บรรจุสื่อสาระความรู้ใน 5 วิชาหลัก (คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ) และ “ถุงยังชีพ” ใส่เครื่องอุปโภคบริโภค เช่น ข้าวสารและของแห้ง ให้กับนักเรียนโรงเรียนภาคี ภายใต้ โครงการยุวทูตจิตเอื้อเฟื้อ อาสาแบ่งปัน ช่วยผ่านพ้นภัยโควิด 19 เพื่อสร้างเสริมความพร้อม ในการเรียนรู้อย่างมั่นใจและทัดเทียมการเรียนการสอนในภาวะปกติ และสามารถพึ่งพาตนเองได้ในเรื่องอาหารกลางวันได้ในระดับหนึ่ง จำนวน 10 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านโคกมะตูม
โรงเรียนบ้านกิโลสาม
โรงเรียนบ้านคลองศรีเมือง
โรงเรียนบ้านคลองหมากนัด
โรงเรียนบ้านเนินดินแดง
โรงเรียนอนุบาลเมืองสระแก้ว
โรงเรียนบ้านเนินสะอาด
โรงเรียนบ้านเนินผาสุก
โรงเรียนธรรมยานประยุต
และโรงเรียนบ้านคลองหมี
รวมจำนวนนักเรียนทั้งหมด 110 คน

Please follow and like us:
0