ตรวจเยี่ยม นิเทศการจัดการเรียนการสอนของคณะครู

นายประสาร พรหมณา ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้วได้ตรวจเยี่ยมนิเทศการจัดการเรียนการสอน และให้กำลังใจกับคณะครูและนักเรียนในวันเปิดภาคเรียนที่ 1 / 2563 ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 การเรียนการสอนมีการจัดแบบผสมผสานตามรูปแบบที่ 5 คือการแบ่งกลุ่มนักเรียนในห้องเป็น 2 กลุ่มและสลับกลุ่มเรียนวันเว้นวัน ท่านผู้อำนวยการให้คำแนะนำการปฏิบัติตัวในการป้องกันตนเองให้ปลอดภัยจากเชื้อไวรัสโคโรน่า

Please follow and like us:
0