ร่วมการประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ผอ.สพป.สก.1

9 ก.ค.2563 นายประสาร พรหมณา ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว พร้อมคณะครู ร่วมแสดงผลงานของโรงเรียน ตามนโยบาย 3 ต้อง คือ ภาษาอังกฤษต้องดี และไอซีทีต้องเหนือชั้น ในการประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รอบระยะเวลา 1 ปี ของ ดร.กาญจนา เปรมภิรักษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 โดยคณะกรรมการประเมิน นำทีมโดย นายเต็ม เสืออ่วม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 (ประธานกรรมการ) นายสมศักดิ์ ทองเนียม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 (กรรมการ) นายประกิจ พุ่มพฤกษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 (กรรมการ) ณ หอประชุมรวมใจภักดิ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1

Please follow and like us:
0