รับมอบเกียรติบัตร จาก ผอ.สพป.สระแก้ว เขต 1 ในการร่วมจัดนิทรรศการ 3 ต้อง และการยกย่องเชิดชูเกียรติ ครูผู้สอนนักเรียนได้คะแนนสูงสุดระดับเขตพื้นที่การศึกษา

นายประสาร พรหมณา ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว พร้อมด้วยคณะครู รับมอบเกียรติบัตร จากท่าน ดร.กาญจนา เปรมภิรักษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ในกิจกรรมโรงเรียนสุจริต, โรงเรียนร่วมจัดนิทรรศการ 3 ต้อง และ การยกย่องเชิดชูเกียรติ ครูผู้สอนนักเรียนได้คะแนนสูงสุดระดับเขตพื้นที่การศึกษา การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) วิชา ภาษาอังกฤษ นางพิมพ์ชนก ธีระเศวต วิชาคณิตศาสตร์ นางรัศมี คนทัตย์ วิชาวิทยาศาสตร์ นางสุจิตตรา เพียสีนุย และการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) วิชาคณิตศาสตร์ นางรัตนา สุคันธิน และนางสาวปรียาภรณ์ งามขยัน ประจำปีการศึกษา 2562 (วันที่ 17 สิงหาคม 2563)

Please follow and like us:
0