ประชุมการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา

นายประสาร พรหมณา ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ประธานศูนย์เครือข่ายอำเภอเมืองสระแก้ว ได้จัดประชุมการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา โรงเรียนในพื้นที่อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว และจัดกิจกรรมมุฑิตาจิตให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดอำเภอเมืองสระแก้ว ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้แก่ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของแต่ละกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา, โรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นการศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 จำนวน 1,196 คน

Please follow and like us:
0