การประชุมเพื่อวางแผนการจัดการประชุมขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา

นายประสาร พรหมณา ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ประธานศูนย์เครือข่ายอำเภอเมืองสระแก้ว ดำเนินการจัดประชุมเพื่อวางแผนการจัดการประชุมขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา โรงเรียนในพื้นที่อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ณ ห้องประชุมเกียรติยศ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2563

Please follow and like us:
0