อบรมเชิปฏิบัติการ หลักสูตร “ยกระดับศักยภาพการเรียนรู้ด้วยกระบวนการเรียนรู้ผ่านการเล่นและธรรมชาติของการสืบเสาะของเด็ก (Play & Inquiry-Based Learning)” วันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงแรมเรนทรี เรซิเดนซ์ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

Please follow and like us:
0