โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้วขอแสดงความยินดีกับผู้บริหาร คณะครูที่ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศดีเยี่ยม โครงการ“โรงเรียนคาร์บอนต่ำ (ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าที่โรงเรียน)” ระดับประถมศึกษา ประเภทจำนวนนักเรียน 1,500 คนขึ้นไป ประจำปี 2563

โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้วขอแสดงความยินดีกับผู้บริหาร คณะครูที่ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศดีเยี่ยม โครงการ“โรงเรียนคาร์บอนต่ำ (ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าที่โรงเรียน)”
ระดับประถมศึกษา ประเภทจำนวนนักเรียน 1,500 คนขึ้นไป ประจำปี 2563 โดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ปี 2563 มีรายชื่อดังต่อไปนี้
1.นายประสาร พรหมณา ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
2.นางบุษราภรณ์ ชื่นชม รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
3.นางสาวลักษณารีย์ สมเสนา รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
4.นางโอลัย จันทพันธ์
5.นางสุจิตตรา เพียสีนุย
6.นางจินตนา ทองเล็ก
7.นางสาวพรนภา กลมเหลา
8.นางสาวนันทชพร สีทิ้ง
9.นางสาวสุธาสินี บูรณะศิริศิลป์
10.นายวีรวัฒน์ สิงขรอาจ
11.นางสาวอรทัย ชัยศร
12.นางสาวพัชราภรณ์ ไผ่สมบูรณ์
13.นางสาวศิรินันท์ ศิริมนตรี
14.นางสาวภคพร สัตตะเลิศ
15.นางสาวกนกรัตน์ หนาสมัย
16.นางสาวปรียาภรณ์ งามขยัน

Please follow and like us:
0