ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน Top 10 ผู้ที่มีผลการทดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2563 เฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศทั้ง 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้

Please follow and like us:
0