การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มครูผู้ช่วย

                  วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2560  นายประสาร พรหมณา ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว เป็นประธานกรรมการการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มครูผู้ช่วย นางบุษราภรณ์ ชื่นชม รองผู้อำนวยการ นายเฉลิมชัย บัติมาก ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถานศึกษาเป็นกรรมการ นางโอลัย จันทพันธ์ ครูโรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ทำหน้าที่เป็นผู้ควบคุมดูแลการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม เป็นกรรมการและเลขานุการ ผู้รับการประเมิน 1. นางสาวพรรณปพร เพ็ชรกำจัด กลุ่มสาระเรียนรู้ภาษาไทย  2.นางสาวกุลลิตา อามาตร กลุ่มสาระเรียนรู้ภาษาไทย  3.นางสาวณัฏฐ์นรี ชำนาญ กลุ่มสาระเรียนรู้คณิตศาสตร์  

Please follow and like us:
0