คลังสื่อการเรียนรู้

 

 Grade 1 English : Classroom Language
นางอาภารัตน์  อิโนโฮ

 

การเรียนรู้คำศัพท์ Animal
นางสาวพรพิมล ใจบุญ

What fruit do you like ?
นางสาวอดารัตน์  นาคเสน่ห์

 


What’s the weather like today?
นางสาวพัชรินทร์ มณีทอง

 

Giving Diretions 4 Steps By T.Kwan

นางสาวขวัญหทัย พรหมลา